ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านระบบ zoom cloud meeting ในประเด็นการหารือ เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผศ.…

การส่งมอบตู้อบตามมาตรฐานวัสดุการแปรรูปอาหารแห้งแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจาก PV ชนิดควบคุมได้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบ…